Tapusunu Almak İsteyenlerin Dikkatine! SON 13 Gün!

Tapusunu Almak İsteyenlerin Dikkatine! SON 13 Gün!

İmar Barışından yararlanmış (YAPI KAYIT BELGESİ) olan kamu (hazine) arazisinde (daha önce tapusu olmayan) bulunanlar tapularını almak için ay sonuna kadar Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne (Ataşehir veya Balmumcu) Milli Emlak Müdürlüğü'ne (Cağaloğlu) dilekçe ile başvurmak zorundadır. Büyükşehir veya İlçe Belediyesi arazisinde imar barışından yararlananlarda ilgili kurumlara dilekçe verebilir. Hazineye ait yerlerin dilekçesi 31 Aralık 2019'a kadar verilmesi gerekmektedir.

04.07.2019 tarihinde Akparti hükümetimizce İMAR BARIŞINA eklenen madde uyarınca,

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA EKLENEN Geçici 16. MADDE İLE;

1- Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş yapıların Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31/12/2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. (Bu madde uyarınca vatandaşların binasının bulunduğu parseli satın almak için 31.12.2019 tarihine kadar Milli Emlak Müdürlüğüne dilekçe vermeleri gerekmektedir. gerekiyor.)

2- Tapu tahsis belgesi olup, tapu bedeli ödeyenlerden ayrıca satış bedeli alınmaz.  

3- Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaz. (Bu madde ile artık Milli Emlak ve Belediye parselinde binası olup, YAPI KAYIT BELGESİ alan vatandaşlarımıza ecrimisil ücreti yazılamayacak.)

4-Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.  

3194 SAYILI İMAR KANUNU GEÇİCİ 16 MADDESİ METNİ;

Geçici Madde 16- (Ek: 11/5/2018-7143/16 md.)

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31/12/2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.

 Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası, yapı ve tesisler hakkında ise onbirinci fıkrası hükmü uygulanmaz. (Ek cümleler:4/7/2019-7181/14 md.) 

Yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi alınması ve bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması hâlinde bu madde uyarınca ayrıca satış bedeli alınmaz.  

Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilir, bu tutardan fazlası iade edilmez. 

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır. 

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2019, 21:31

Beykoz Gündem

YORUM EKLE
YORUMLAR
Beşir
Beşir - 2 yıl Önce

Oraya gittim hazırda bir evrak var ada parsel isim soyad bilgilerini yazıp imza atıyorsun bir de yapı kayıt belgesinın fotokopisini yanında götürüyorsun başka bir belge Evrak ihtiyaç yok 5 dakikada işin bitiyor geri geliyorsun. Tüm beykozlular orda. Köyler dahil. Bu imkanı veren cumhurbaşkanımıza teşekkürler.

SIRADAKİ HABER